Wednesday, July 25, 2007

Re: Ezra.Rosensaft


לכבוד הרב

כן הדבר שאני שומר תורה ומצוות. מלפני ה'
שנים עד עתה
למדתי בישיבה גדולה דלוס אנג'לעס ואי"ה
אני
אלמד באלול בישיבת מיר בירושלים עיה"ק
תבב"א. לפני כמה
שנים פגשתי ע"י הדף היחוס שלי איש ששמו
נתן רוזנשיין
והוא נתן לי הרבה שמות להעתיק בדף היחוס
שלי ורוב השמות
בדך היחוס שלי קבלתי ממנו.

אכב אתמול אני מצאתי ע"י תכנת אוצר החכמה
סדר היחוס מרב
יעקב הלוי עד רבי יהודה החסיד (מחבר ספר
חסידים) ובכלל
אותו סדר יש הט"ז.

אני מבקש שאתה תתכתב לי בבקשה במכתב
אימיל
yeshivish (@) gmail.com ולא באימיל זה

גאט שבת וקול טוב

--- tene <armonot@013.net> wrote:

> צהרים טובים.
>
> ברוך ה', אני רואה שאתה כותב אותיות
כאלה, אז מה טוב
> ומה נעים.
> מסגנון כתיבתך, מבין אני שאתה גם שומר
תומ"צ.
>
> בכל אופן, אכתוב לך בצורה שוודאי תבין.
>
> איני מתעניין במשפחת רוזנהפט. ראיתי
שבדף היוחסין
> שכתבת, הופיע בין השאר השם
> עזרא שטיינמץ.
> ולכן התעניינתי.
>
> אני נקשר למשפחת שטיינמץ, ובעבר עבדתי
על אילן יוחסין
> בכיוון הזה.
>
> סבא שלי עם אחיו בבחרותם עזבו את מקום
מגוריהם באיזור
> וישווא - מרמארוש, בכדי
> ללמוד בישיבה בהונגריה.
>
> התחלתי לברר אחרי מוצאיהם וגיליתי בין
השאר גם את עזרא
> שטיינמץ שששימש כרופא
> שיניים. ולכן התעניינתי.
>
> אני אישית עונה לשם שטיינמץ. אני עוסק
בתורה והרבצת
> תורה.
> אך בעבר חקרתי את הנושא הזה לעומקו.
>
> עכ"פ שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, ויישר
כח על תגובתך.
>
> ז. שטיינמץ
>
> ----- Original Message -----
> From: "R.C. Klein" <rachack@futurecities.com>
> To: "tene" <armonot@013.net>
> Sent: Thursday, July 12, 2007 10:03 AM
> Subject: Re: Ezra.Rosensaft
>
>
> > אני לא מדבר עברית כ"כ טוב ולכן לא
הבנתי הרבה ממה
> שכתבת
> > לי
> >
> > אבל אעפ"כ אני חושב שאתה רוצה להוסף
השם עזרא
> רוזנשפט
> > לאתר היחוס שלי
> >
> > תדע לך שאני כתבתי האתר היחוס של
משפחתי לפני כמה
> שנים
> > ומאז עד עתה לא הוספתי הרבה משום שאין
לי פנאי זמן
> לעשות
> > כן
> >
> > ולכן אע"פ שאתה מבקש ממני להוסיף אותו
שם אנו מצטער
> > שאני לא אאעשה כן עכשיו אבל אולי לעתיד
אני אעשה
> האתר
> > מחודש ואז אני אאעשה כן
> >
> > אני לא יכול להבין אידייש או עברית
כשהם נכתבו באל"ף
> > בי"ת של לשון אנגלית אבל אני מבין קצת
אותם לשונות
> > כשנכתבו בכתב אשורית
> >
> > וגם יש להוסיף שאני מבין לשון הקודש
שהוא דומה קצת
> ללשון
> > העברית יותר מלשון אידייש
> >
> > ,אבער גוט נאכט
> >
> > ראובן חיים קליין
> >
> >
> >
> > --- tene <armonot@013.net> wrote:
> >
> >> i speek only yidish or hebrew.
> >>
> >> raiti link gneologi al fam. klein.
> >> yesh sham gam ezra steinmets.
> >>
> >> ani mitanyen bfam. steinmets.
> >> aya bwvishove marmerosh' rofe shinayim anikra
> ezra
> >> steinmets.
> >>
> >> leaba shelo ayu achim. moish. yerichem. vecheim.
> >>
> >> zev.
> >
>
>
>
>--
=====
Reuven Chaim Klein
Head Webmaster
http://myhomeloancompany.com

--

No comments: