Thursday, April 23, 2015

Re: משפחת קליין

יישר כחך.
ראובן חיים קליין

Kol Tuv,
Reuven Chaim Klein
Beitar Illit, Israel
Lashon HaKodesh: History, Holiness, & Hebrew (Mosaica Press) on Amazon Academia.eduGoogle Scholar LinkedIN


2015-04-22 23:40 GMT+03:00 Dov Weber <dweber@thejnet.com>:

לכבוד הרב שליט"א

אנסה לענות למע"כ את שאלתך בקיצור בצבע אדום [ראה למטה]

לכבוד הרב שליט"א,

הנני עוסק כעת במחקרי היוחסין של המשפחה שלי. אני נמנה מבני בניו של הרה"ג ראובן חיים קליין זצ"ל אבד"ק דווידקאפף ובעל מחה"ס שנות חיים על רבינו ירוחם. אביו שלו היה הרב בנימין אליעזר אונגער-אויערבאך חתנו של רבי יעקב הלוי סג"ל אבד"ק וואלברום ולאחר מכן ראב"ד בקראקא. הוא ואחיו הרב יוסף חריף (מח"ס עמודי אש לבית יוסף) היו מבני הרב צבי הירש הלוי אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז. שם משפחת הרב צבי הירש הנ"ל נקרא ג"כ לייציס וגם לעבענהיים וגם שטערן וגם ליכטיג (ואיני ידוע היאך ליישב כל זה). והנה ראיתי באמצעות אוצר החכמה בקונטרס גזע קודש (עמוד ז') שמביא שאביו של הרב צבי הירש שטערן היה הרב אברהם סג"ל אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז.

אין צריך ליישב, כל אחד לקח שם אחרת, זה היה הסדר בימים ההם!

 

האמנם חוקר אחר שלח לי אילן יוחסין שהוא ערך ובו כתוב ששם אביו של הרב צבי הירש היה הרב דוד הלוי סג"ל שטערן. והנה מצאתי שהרב דוד שטערן היה בנו של הרב שמואל הלוי סג"ל שטיינברג בנו של בעל הט"ז וחתנו של הרב שמשון מאוסטרפולי (ע' בקובץ ישורון גליון י"ח עמ' תתמ"ד). ולכאורה אותו חקור טעה בזה ודילג כמה דורות בין הרב צבי הירש הלוי עד הרב דוד שטערן ויתכן שבין הדורות נמצא הרב אברהם סג"ל.

כל זמן שלא נודע לנו את הבסיס לחשבון והשערה זה, אין לקבלם, ומה שנודע לנו עד היום הוא מש"כ בספר כלילת יופי ובהקדמת ס' עמודי אש לבית יוסף

 

על כן אני שואל ממך האם ידוע לך או למישהו אחר בדיוק סדר הדורות מזקנינו הרב צבי הירש עד בעל הט"ז ושמות האנשים שביניהם?

 לעת עתה לא מצאתי הסדר הדורות, ואני מאוד רוצה ג"כ לדעת מאחר שאני צעיר מתייחס להג"ר יוס'לע חריף אבד"ק זבארוב, אבל מהסס אני לקפוץ על כל אלו הדמיונות שאנשים חושבים ומשערים

ואיידי דמיירי ביה אעלה על במתי השאלה ג"כ האם ידוע לך סדר הדורות מהרב צבי הירש עד בעל מחבר הספר בית שמואל (בונטרס הנ"ל עמ' ח' נקט שהוא היה נכד להבית שמואל אבל לא פירט איך)? וגם שם מפרש שהרב צבי הירש היה נכד של בעל המשאת בנימין אבל לא פירט סדר הדורות האם זה ידוע? וגם בהקדמה לספר שנות חיים כתוב שהוא היה מצאצאי הרמ"א האם זהו ע"י זקנו הרב צבי הירש והאם ידוע בדיוק קו היוחסין בזה?

 לא נודע לנו היחוס בדיוק לגדולים אלו

דובעריש וועבער

ניו יורק

ראובן חיים קליין

ביתר עילית

 

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Tuesday, April 21, 2015 3:47 PM
To: Dov Weber
Subject: Re: משפחת קליין

 

שם אשתו של אא"ז בעל השנות חיים היה מרים גריינברגר בתו של צבי דב גריינברגר מהישוב גורודנה שליד מונקטש (כמובא במבוא לספרו בהוצאת מכון ירושלים).

האם יש לך מידע על השאלות ששאלתי מאתך מעיקרא?

 

רחק


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

 

 

2015-04-20 22:31 GMT+03:00 Dov Weber <dweber@thejnet.com>:

ממש השגחית פרטית!

דוקא היום חשבתי לדעת כמה ילדים היה להג"ר ראובן חיים מדאווידקאף

וגם מי היה אשתו

וחשבתי לשאול את אשר היה בזכרוני אחד בשם "ראובן חיים קליין" שהתקשר אלי לאחרונה

ולא עברו הרבה וכבודו שלח אלי את משאלתך

 

באמת אני חשפתי מי היה אשתו של ר' בנימין אליעזר ז"ל

שמה היה "טשארנא" והיתה למשפחת קאלליש מכפר רעפעדע

 

דובעריש  

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Monday, April 20, 2015 3:14 PM
To: Dov Weber
Subject: Re: משפחת קליין

 

אין לי שום ידיעות אודות משפחת ר' בנימין אליעזר. האבא שלי היה יתום מגיל 8 ואמטו להכי איננו מכיר משפחת אביו כל כך ולכן חסר לי מידע. מישהו שלח לי בעבר תמונה של המצבה של ר' בנימין אליעזר בעיר סליאווא (או משהו כזה). התמונה מצו"ב.


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

 

 

2015-04-20 22:08 GMT+03:00 Dov Weber <dweber@thejnet.com>:

בדיוק זאת רציתי להגיע?

האם ידוע לך שם אשתו ושם משפחתה?

אין לך שום ידיעה?

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Monday, April 20, 2015 3:04 PM
To: Dov Weber
Subject: Re: משפחת קליין

 

אני מבני בניו של בנו בכורו בנימין אליעזר (ואגב, אם ידוע לך אודותיו ועל אודות משפחת אשתו אשמח לשמוע ממך לקח). היה לו בן בשם מרדכי ולו בן בשם ראובן חיים ולו בן בשם מרדכי מאיר והוא אבי.


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

 

 

2015-04-20 22:01 GMT+03:00 Dov Weber <dweber@thejnet.com>:

 

לכבוד הרב נ"י

 

כן קבלתי אבל שכחתי מזה

טוב שהזכרת אותי עוד הפעם

 

טרם שאענה לך את שאלותיך

אני רוצה להבין, איך אתה נכד להרב מדאווידקאף?

מאיזה בן?

 

אגב, נודע לי לעת עתה רק ד' ילדים להג"ר ראובן חיים זצ"ל, האם נודע לך יותר

 

דובעריש

 

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Monday, April 20, 2015 2:52 PM
To: dweber@thejnet.com
Subject: Re: משפחת קליין

 

Did you receive my email?

האם קיבלת את המייל שלי?


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

 

 

2015-04-11 22:30 GMT+03:00 RC Klein <yeshivish@gmail.com>:

לכבוד הרב שליט"א,

הנני עוסק כעת במחקרי היוחסין של המשפחה שלי. אני נמנה מבני בניו של הרה"ג ראובן חיים קליין זצ"ל אבד"ק דווידקאפף ובעל מחה"ס שנות חיים על רבינו ירוחם. אביו שלו היה הרב בנימין אליעזר אונגער-אויערבאך חתנו של רבי יעקב הלוי סג"ל אבד"ק וואלברום ולאחר מכן ראב"ד בקראקא. הוא ואחיו הרב יוסף חריף (מח"ס עמודי אש לבית יוסף) היו מבני הרב צבי הירש הלוי אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז. שם משפחת הרב צבי הירש הנ"ל נקרא ג"כ לייציס וגם לעבענהיים וגם שטערן וגם ליכטיג (ואיני ידוע היאך ליישב כל זה). והנה ראיתי באמצעות אוצר החכמה בקונטרס גזע קודש (עמוד ז') שמביא שאביו של הרב צבי הירש שטערן היה הרב אברהם סג"ל אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז.

 

האמנם חוקר אחר שלח לי אילן יוחסין שהוא ערך ובו כתוב ששם אביו של הרב צבי הירש היה הרב דוד הלוי סג"ל שטערן. והנה מצאתי שהרב דוד שטערן היה בנו של הרב שמואל הלוי סג"ל שטיינברג בנו של בעל הט"ז וחתנו של הרב שמשון מאוסטרפולי (ע' בקובץ ישורון גליון י"ח עמ' תתמ"ד). ולכאורה אותו חקור טעה בזה ודילג כמה דורות בין הרב צבי הירש הלוי עד הרב דוד שטערן ויתכן שבין הדורות נמצא הרב אברהם סג"ל.

 

על כן אני שואל ממך האם ידוע לך או למישהו אחר בדיוק סדר הדורות מזקנינו הרב צבי הירש עד בעל הט"ז ושמות האנשים שביניהם?

 

ואיידי דמיירי ביה אעלה על במתי השאלה ג"כ האם ידוע לך סדר הדורות מהרב צבי הירש עד בעל מחבר הספר בית שמואל (בונטרס הנ"ל עמ' ח' נקט שהוא היה נכד להבית שמואל אבל לא פירט איך)? וגם שם מפרש שהרב צבי הירש היה נכד של בעל המשאת בנימין אבל לא פירט סדר הדורות האם זה ידוע? וגם בהקדמה לספר שנות חיים כתוב שהוא היה מצאצאי הרמ"א האם זהו ע"י זקנו הרב צבי הירש והאם ידוע בדיוק קו היוחסין בזה?

 

ראובן חיים קליין

ביתר עילית


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

 

 

 

 

 


No comments: