Thursday, January 10, 2013

Fwd: שאלה בענין יוחסין---------- Forwarded message ----------
From: הפצה <hafaza00@gmail.com>
Date: 2013/1/6
Subject: Re: שאלה בענין יוחסין
To: RCK <yeshivish@gmail.com>


איני יודע, רק כך שמע אבי זצ"ל מזקינו. - לא אופתע אם רק בן בנו של הט"ז היה הראשון. אבל בפירוש שמעתי 'בן הט"ז'.

From: RCK
Sent: Saturday, January 05, 2013 10:12 PM
Subject: Re: שאלה בענין יוחסין

באיזה בן של הט"ז?

2013/1/5 הפצה <hafaza00@gmail.com>
בעקרון הקונטרס הנ"ס כתב בני על פי מ"ש זקני ר' מנחם וייס בשער והקדמת ה'עמודי אש לבית יוסף', תמצאם באוצר החכמה. את הידיעה שאביו היה ר' אברהם כמדומני הוציא מנוסח מצבה, אברר אצלו בהמשך. בכל אופן כיום לא ידוע סדר הדורות, אבל מקובל אצלנו שבנו של הט"ז כבר היה אב"ד דומברבה, וממנו עברה המשרה דור אחר דור.

From: RCK
Sent: Saturday, January 05, 2013 9:42 PM
Subject: שאלה בענין יוחסין

לכבוד הרב שליט"א


הנני עוסק כעת במחקרי היוחסין של המשפחה שלי. אני נמנה מבני בניו של הרה"ג ראובן חיים קליין זצ"ל אבד"ק דווידקאפף ובעל מחה"ס שנות חיים על רבינו ירוחם. אביו שלו היה הרב בנימין אליעזר אונגער-אויערבאך חתנו של רבי יעקב הלוי סג"ל אבד"ק וואלברום ולאחר מכן ראב"ד בקראקא. הוא ואחיו הרב יוסף חריף (מח"ס עמודי אש לבית יוסף) היו מבני הרב צבי הירש הלוי אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז. שם משפחת הרב צבי הירש הנ"ל נקרא ג"כ לייציס וגם לעבענהיים וגם שטערן וגם ליכטיג (ואיני ידוע היאך ליישב כל זה). והנה ראיתי באמצעות אוצר החכמה בקונטרס גזע קודש (שחיבר בנך ונמצא בסוף הספר ברכת אברהם על המועדים) עמוד ז' שמביא שאביו של הרב צבי הירש שטערן היה הרב אברהם סג"ל אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז.


האמנם חוקר אחר שלח לי אילן יוחסין שהוא ערך ובו כתוב ששם אביו של הרב צבי הירש היה הרב דוד הלוי סג"ל שטערן. והנה מצאתי שהרב דוד שטערן היה בנו של הרב שמואל הלוי סג"ל שטיינברג בנו של בעל הט"ז וחתנו של הרב שמשון מאוסטרפולי (ע' בקובץ ישורון גליון י"ח עמ' תתמ"ד). ולכאורה אותו חקור טעה בזה ודילג כמה דורות בין הרב צבי הירש הלוי עד הרב דוד שטערן ויתכן שבין הדורות נמצא הרב אברהם סג"ל.


על כן אני שואל ממך האם ידוע לך או למישהו אחר בדיוק סדר הדורות מזקנינו הרב צבי הירש עד בעל הט"ז ושמות האנשים שביניהם?


ואיידי דמיירי ביה אעלה על במתי השאלה ג"כ האם ידוע לך סדר הדורות מהרב צבי הירש עד בעל מחבר הספר בית שמואל (בונטרס הנ"ל עמ' ח' נקט שהוא היה נכד להבית שמואל אבל לא פירט איך)? וגם שם מפרש שהרב צבי הירש היה נכד של בעל המשאת בנימין אבל לא פירט סדר הדורות האם זה ידוע? וגם בהקדמה לספר שנות חיים כתוב שהוא היה מצאצאי הרמ"א האם זהו ע"י זקנו הרב צבי הירש והאם ידוע קו היוחסין?


ראובן חיים קליין

ביתר עיליתNo comments: